Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης: 25-5-2018

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679

Με την παρούσα δήλωση πολιτικής απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η IVM Chemicals srl, συμφώνως προς το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής “Κανονισμός (ΕΕ)”, επιθυμεί να ενημερώσει όλους όσοι επισκέπτονται τον διαδικτυακό της τόπο σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν.

Ορισμοί

Ως “δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα” [σύμφωνα με το άρθρο 4 αριθμός 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679] νοείται: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (“υποκείμενο των δεδομένων”)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

Ως “επεξεργασία” [σύμφωνα με το άρθρο 4 αριθμός 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679] νοείται: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποιος είναι ο “Υπεύθυνος Επεξεργασίας”; Και πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του;

Εταιρική Επωνυμία: IVM Chemicals srl
Διεύθυνση καταστατικής έδρας: Via T. Tasso, n. 10, 20123 Μιλάνο – Ιταλία
Διεύθυνση γραφείων/εγκαταστάσεων: Viale della Stazione, n. 3, 27020 Παρόνα (Παβία) – Ιταλία
Στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας: +39 0384 25441
Στοιχεία επικοινωνίας μέσω email: privacy@ivmchemicals.com

Επεξεργασία των δεδομένων που είναι σχετικά με τους πελάτες και με τη σελίδα επικοινωνίας

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται αφορούν ουσιαστικά σε:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης (εταιρική επωνυμία ή ονοματεπώνυμο όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, fax, e-mail, φορολογικά στοιχεία, κλπ.)
 • Στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες έννομες σχέσεις. Αυτά παρέχονται απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων (με την ευρύτερη έννοια).

Σκοποί της επεξεργασίας

Οι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οι ακόλουθοι:

 1. Η εκπλήρωση υποχρεώσεων που προβλέπονται από νόμους, από κανονισμούς, από την κοινοτική νομοθεσία ή από αποφάσεις Εποπτικών ή Ελεγκτικών Αρχών ή Οργάνων [για παράδειγμα OdV (Οργανισμός Εποπτείας) για τη διοικητική ευθύνη των Νομικών Προσώπων, για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες] που είναι σχετικές ή που σε κάθε περίπτωση συνδέονται με την υφιστάμενη ή/και μελλοντική έννομη σχέση
 2. Η εκτέλεση, η οργανωμένη διαχείριση των συμβάσεων, και αναφορικά με προκαταρκτικές συμφωνίες, ή συμφωνιών ή παραγγελιών και επομένως η εγκαθίδρυση, η διαχείριση και η εκτέλεση των σχέσεων με το υποκείμενο των δεδομένων (για παράδειγμα, η πραγματοποίηση πράξεων και συναλλαγών βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει συναφθεί με το υποκείμενο των δεδομένων)
 3. Η άσκηση και η υπεράσπιση των νομικών αξιώσεων, και σε σχέση με απάτες ή με την είσπραξη απαιτήσεων
 4. Τυχόν εξωτερικές επαγγελματικές συνεργασίες για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων
 5. Εσωτερικές στατιστικές αναλύσεις σε συγκεντρωτική μορφή
 6. Όσον αφορά στα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της σελίδας επικοινωνίας, τα οποία αφορούν πελάτες, αλλά και μη πελάτες, η IVM Chemicals srl επεξεργάζεται τα δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα, και ενδεχομένως και σε έντυπη μορφή, προκειμένου να απαντάει σε ερωτήματα και αιτήματα που υποβάλλονται από εσάς, να επιλύει προβλήματα σχετικά με τα προϊόντα μας και να λαμβάνει χρήσιμες συμβουλές που θα μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στη συνέχεια αναφέρονται συγκεκριμένα για έκαστο εκ των ανωτέρω σκοπών η νομιμοποιητική βάση, οι κατηγορίες στοιχείων, οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων αυτών:

 • Σκοπός 1
  • Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας
   • Νόμιμη Υποχρέωση
  • Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία
   • Στοιχεία ταυτοποίησης
   • Προσωπικά στοιχεία
  • Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
   • Μέχρι τη λήξη της συμβατικής σχέσεως και για τα επόμενα δέκα έτη
 • Σκοπός 2
  • Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας
   • Σύμβαση
  • Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία
   • Στοιχεία ταυτοποίησης
   • Προσωπικά στοιχεία
  • Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
   • Μέχρι τη λήξη της συμβατικής σχέσεως και για τα επόμενα δέκα έτη
 • Σκοπός 3
  • Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας
   • Έννομο συμφέρον
   • Αιτιολογική Σκέψη 47: Εμπορική σχέση μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και υποκειμένου δεδομένων
  • Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία
   • Στοιχεία ταυτοποίησης
   • Προσωπικά στοιχεία
  • Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
   • Στις προθεσμίες παραγραφής που προβλέπονται από τον νόμο
 • Σκοπός 4
  • Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας
   • Έννομο συμφέρον
   • Αιτιολογική Σκέψη 47: Εμπορική σχέση μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και υποκειμένου δεδομένων
  • Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία
   • Στοιχεία ταυτοποίησης
   • Προσωπικά στοιχεία
  • Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
   • Μέχρι τη λήξη της συμβατικής σχέσεως και για τα επόμενα δέκα έτη
 • Σκοπός 5
  • Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας
   • Έννομο συμφέρον
   • Αιτιολογική Σκέψη 47: Εμπορική σχέση μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και υποκειμένου δεδομένων
  • Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία
   • Στοιχεία ταυτοποίησης
   • Προσωπικά στοιχεία
  • Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
   • 10 έτη, με την επιφύλαξη της μετατροπής σε ανώνυμη μορφή
 • Σκοπός 6
  • Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας
   • Συγκατάθεση
  • Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία
   • Στοιχεία ταυτοποίησης
  • Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
   • Μέχρι 10 έτη από την εκπλήρωση του αιτήματος

Για όλους τους Σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, η Κατηγορία Αποδεκτών είναι η ίδια και περιγράφεται στη συνέχεια *.

* Κατηγορίες αποδεκτών

Σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρθηκαν, τα δεδομένα θα μπορούν να κοινοποιηθούν στους φορείς ή/και στις κατηγορίες φορέων που αναφέρονται παρακάτω, ή θα μπορούν να κοινοποιηθούν σε εταιρείες ή/και πρόσωπα, σε χώρες της ΕΕ, που παρέχουν υπηρεσίες, ακόμη και εξωτερικές, για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Μεταξύ αυτών** αναφέρονται για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας και αποκλειστικά και μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εξής κατηγορίες:

 • Σύμβουλοι για τη λογιστική διαχείριση
 • Εταιρείες υπηρεσιών IT
 • Οργανισμοί ελέγχου και εποπτείας.

(**) ο κατάλογος των εξωτερικών Αποδεκτών/ Εκτελούντων την Επεξεργασία με επιπλέον στοιχεία αυτών είναι διαθέσιμος στον Υπεύθυνο της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα εκτός ΕΕ

Η IVM Chemicals srl δεν πραγματοποιεί διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΕ.

Χρονικό διάστημα διατήρησης

Παραπέμπουμε στο Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτό αναφέρεται στο κεφάλαιο Σκοποί της επεξεργασίας.

Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων, για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας δήλωσης, έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ), τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια:

 • Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων [άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ)]
 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν [άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ)]
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (“δικαίωμα στη λήθη”) [άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ)]
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν [άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ)]
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων [άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ)]
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν [άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ)]
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων [άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ)]

Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό, με αποστολή email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [privacy@ivmchemicals.com].

Η IVM Chemicals srl, σε συμμόρφωση προς το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ), φροντίζει να ενημερώσει τους αποδέκτες στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τυχόν διορθώσεις, διαγραφές ή περιορισμούς της επεξεργασίας που έχουν ζητηθεί, όπου αυτό είναι δυνατό.

Σε περίπτωση που ο σκοπός της επεξεργασίας που επιδιώκεται από την IVM Chemicals srl έχει ως νομιμοποιητική βάση τη συγκατάθεση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του αποστέλλοντας email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [privacy@ivmchemicals.com]. Βάσει του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ), η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Το υποκείμενο των δεδομένων, εάν θεωρήσει ότι εθίγησαν τα δικαιώματά του, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Εποπτική Αρχή.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και με την άσκηση αυτών παραπέμπουμε στην ενότητα Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.

Υποχρεωτική παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σας ενημερώνουμε ότι όταν οι σκοποί της επεξεργασίας έχουν ως νομιμοποιητική βάση μία νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση (ή ακόμη και προ-συμβατική) το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει υποχρεωτικά να παρέχει τα δεδομένα που ζητούνται.

Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι αδύνατη για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας η εκπλήρωση των επιδιωκόμενων συγκεκριμένων σκοπών επεξεργασίας.

Η Εταιρεία δεν υιοθετεί καμία διαδικασία αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.

Τρόποι επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε έντυπη μορφή και με τη χρήση αυτοματοποιημένων και ηλεκτρονικών μέσων και θα καταχωρίζονται στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων (πελάτες, χρήστες κλπ.), στις οποίες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, και επομένως να λάβουν γνώση των δεδομένων, οι αρμόδιοι που θα έχουν οριστεί ρητώς από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία και Επιφορτισμένοι με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα μπορούν να πραγματοποιούν πράξεις αναζήτησης πληροφοριών, χρήσης, επεξεργασίας, συσχέτισης και κάθε άλλη σκόπιμη πράξη, ακόμη και αυτοματοποιημένη, τηρώντας τις διατάξεις νόμων που είναι αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλίζεται, εκτός των άλλων, η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια των δεδομένων καθώς και η ακρίβεια και η επικαιροποίησης αυτών και η συνάφειά τους με τους δηλωμένους σκοπούς.

Επεξεργασία των δεδομένων για την περιήγηση

Τα συστήματα πληροφορικής και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου αποκτούν, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η διαβίβαση είναι αυτονόητη όταν γίνεται χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου.

Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με ταυτοποιημένα υποκείμενα δεδομένων, αλλά που, λόγω της φύσης τους, θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή την αναγνώριση των χρηστών, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσής τους με δεδομένα που κατέχονται από τρίτους.

Στις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν συμπεριλαμβάνονται οι διευθύνσεις IP, το είδος του προγράμματος περιήγησης ή το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, οι διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), το όνομα χώρου (domain name) και οι διευθύνσεις των ιστοτόπων από όπου πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση ή η έξοδος (referring/exit pages), η ώρα κατά την οποία υποβλήθηκε το αίτημα στον διακομιστή (server), η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε και πληροφορίες για την απόκριση, περαιτέρω πληροφορίες για την πλοήγηση του χρήστη στον ιστότοπο (βλ. και ενότητα για τα cookies) και άλλες παράμετροι που αφορούν στο λειτουργικό σύστημα και στο περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη.
Επίσης αυτά τα δεδομένα θα μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και την εξακρίβωση ευθυνών σε περίπτωση τυχόν τέλεσης ηλεκτρονικών εγκλημάτων εις βάρος του διαδικτυακού τόπου.

Χρήση των cookies

Οι πληροφορίες που ακολουθούν παρέχονται στον χρήστη κατ’ εφαρμογή της από 8 Μαϊου 2014 απόφασης της Εποπτικής Αρχής για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρει «Καθορισμός των απλοποιημένων διαδικασιών για την ενημέρωση και για τη λήψη της συγκατάθεσης για τη χρήση των cookies».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

Τα cookies είναι συμβολοσειρές κειμένου μικρού μεγέθους τα οποία ένας διαδικτυακός τόπος μπορεί να αποστείλει, κατά την περιήγησή σας, στη συσκευή σας (είτε πρόκειται για σταθερό υπολογιστή, είτε για φορητό υπολογιστή, για smartphone ή tablet. Κατά κανόνα αποθηκεύονται απευθείας στον φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται για την περιήγηση). Ο ίδιος διαδικτυακός τόπος που τα αποστέλλει, στη συνέχεια μπορεί να διαβάσει και να καταχωρήσει τα cookies που βρίσκονται στην ίδια συσκευή για να λάβει διάφορες πληροφορίες. Ποιες; Κάθε είδος cookie έχει έναν σαφώς καθορισμένο ρόλο.

ΠΟΣΑ ΕΙΔΗ COOKIES ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

Υπάρχουν δύο βασικές μακρο-κατηγορίες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά: τα τεχνικά cookies και τα cookies κατάρτισης προφίλ (profiling).

Τα τεχνικά cookies είναι γενικά απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου και για να καθίσταται δυνατή η περιήγηση σε αυτόν. Χωρίς αυτά ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε σωστά τις σελίδες ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες. Για παράδειγμα, ένα τεχνικό cookie είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί η σύνδεση του χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του σε έναν ιστότοπο ή για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις γλώσσας, απεικόνισης και ούτω καθεξής. Τα τεχνικά cookies μπορούν να διακριθούν περαιτέρω σε:

 • cookies πλοήγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την ομαλή περιήγηση και χρήση του ιστοτόπου [επιτρέποντας, για παράδειγμα, την πραγματοποίηση μίας αγοράς ή την ταυτοποίηση του χρήστη για την πρόσβαση σε τομείς στους οποίους η πρόσβαση περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (restricted area)]
 • cookies ανάλυσης, που εξομοιώνονται με τα τεχνικά cookies μόνο όταν χρησιμοποιούνται απευθείας από τον διαχειριστή του ιστοτόπου για τη συλλογή πληροφοριών, σε συγκεντρωτική μορφή, σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και με τον τρόπο με τον οποίο αυτοί επισκέπτονται τον ιστότοπο.
 • cookies λειτουργικότητας, τα οποία επιτρέπουν την περιήγηση του χρήστη σύμφωνα με μια σειρά επιλεγμένων κριτηρίων (για παράδειγμα τη γλώσσα, τα προϊόντα που επιλέγονται για αγορά) προκειμένου να βελτιώνεται η υπηρεσία που παρέχεται στον ίδιο.

Τα cookies κατάρτισης προφίλ του χρήστη (profiling) είναι πιο πολύπλοκα. Η αποστολή των cookies αυτών είναι να δημιουργούν το προφίλ του χρήστη και χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εκδηλώνει ο ίδιος κατά την περιήγησή του.

Επίσης, τα cookies μπορούν να διακριθούν σε:

 • cookies περιόδου λειτουργίας (session cookies), τα οποία διαγράφονται αμέσως κατά τον τερματισμό του προγράμματος περιήγησης
 • μόνιμα cookies, τα οποία – σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας – παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την αναγνώριση της συσκευής που συνδέεται με τον ιστότοπο, διευκολύνοντας τις λειτουργίες ελέγχου της ταυτότητας του χρήστη.
 • cookies πρώτου μέρους (first-part cookie), δηλαδή cookies που δημιουργεί και διαχειρίζεται απευθείας ο διαχειριστής του ιστοτόπου στον οποίο περιηγείται ο χρήστης.
 • cookies τρίτων (third-part cookie), τα οποία δημιουργούν και διαχειρίζονται άλλα πρόσωπα που δεν είναι ο διαχειριστής του ιστοτόπου στον οποίο περιηγείται ο χρήστης (δυνάμει, κατά κανόνα, μίας σύμβασης μεταξύ του κατόχου του ιστοτόπου και του τρίτου).

ΠΟΙΑ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η IVM Chemicals srl?

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, τον οποίο διαχειρίζεται η IVM Chemicals srl, με καταστατική έδρα το Μιλάνο, Via Torquato Tasso 10, η οποία λαμβάνει επομένως την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, χρησιμοποιεί μόνο τεχνικά cookies, ήτοι cookies που χρησιμοποιούνται με μοναδικό σκοπό «την πραγματοποίηση της μετάδοσης μίας επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ή στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για τον πάροχο μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας που ζητείται ρητά από τον συνδρομητή ή από τον χρήστη να παρέχει αυτήν την υπηρεσία” και cookies ανάλυσης της Google “που εξομοιώνονται με τα τεχνικά cookies όταν χρησιμοποιούνται απευθείας από τον διαχειριστή του ιστοτόπου για τη συλλογή πληροφοριών, σε συγκεντρωτική μορφή, σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και με τον τρόπο με τον οποίο αυτοί επισκέπτονται τον ιστότοπο αυτό”.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα ακόλουθα cookies:

Cookie Λειτουργία
 _session_id session cookie
 Cookie της Google analytics (GA)  cookie analytics

Ένας πλήρης και επικαιροποιημένος κατάλογος των cookies της Google Analytics είναι διαθέσιμος στην εξής διεύθυνση:

Developers Google

Για την εγκατάσταση και τη χρήση των cookies αυτών δεν απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη, καθώς πρόκειται για cookies που είναι αναγκαία και απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των εφαρμογών.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος επιτρέπει την επιλογή/αποεπιλογή των επιμέρους cookies, με τους τρόπους που περιγράφονται στη συνέχεια, πλην όμως, σε περίπτωση απενεργοποίησης, ενδέχεται να μην μπορεί να εξασφαλιστεί η χρήση όλων των δυνατοτήτων του ίδιου.

Εκτός και αν απενεργοποιηθούν στον διαδικτυακό τόπο μας, ο χρήστης, χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό τόπο, αποδέχεται την πολιτική μας για τα cookies.

Για την απενεργοποίηση, τη διαγραφή ή τον αποκλεισμό των cookies μπορείτε να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, ως εξής:

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να διαχειριστείτε τα cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να αποδεχθείτε ή να αρνηθείτε τα cookies ή να αποφασίσετε να λαμβάνετε μία ειδοποίηση πριν κάνετε αποδεκτό ένα cookie από τους διαδικτυακούς τόπους τους οποίους επισκέπτεστε. Είναι δυνατόν να εξαλείψετε όλα τα cookies που έχουν εγκατασταθεί στον φάκελο των cookies του προγράμματος περιήγησης. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης υιοθετεί διαφορετικές διαδικασίες για τη διαχείριση των ρυθμίσεων. Στους παρακάτω συνδέσμους παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες για τα πιο κοινώς χρησιμοποιούμενα προγράμματα περιήγησης.

Microsoft Edge

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

Εάν δεν χρησιμοποιείτε κανένα από τα παραπάνω προγράμματα περιήγησης, επιλέξτε “cookies” στην ενότητα «βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πού βρίσκεται o φάκελος των cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να απευθυνθεί απευθείας στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μέσω email, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ivmchemicals.com, και προκειμένου να ζητήσει τον πλήρη κατάλογο των εκτελούντων την επεξεργασία των δεδομένων.

Ενημέρωση που αφορά ανηλίκους ηλικίας μικρότερης των 16 ετών

Οι ανήλικοι ηλικίας μικρότερης των 16 ετών δεν μπορούν να παρέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η IVM Chemicals srl δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τυχόν συλλογές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς επίσης ψευδών δηλώσεων, που θα έχουν παρασχεθεί από τον ανήλικο και, σε κάθε περίπτωση, η IVM Chemicals srl, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει γίνει χρήση αυτών, θα διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και διαγραφής που θα ζητηθεί από τον νόμιμο κηδεμόνα ή από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα.

Άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας ενημέρωσης, δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) που αναφέρονται στη συνέχεια:

 • Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων [άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ)]:το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, την πρόσβαση στις πληροφορίες που προβλέπονται ρητώς από το εν λόγω άρθρο, μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων και αποδεκτών, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητήσει τη διαγραφή, τη διόρθωση ή τον περιορισμό, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων, την τυχόν ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων κατά την έννοια του άρθρου 22 του Κανονισμού, καθώς και αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.
 • Δικαίωμα διόρθωσης [άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ)]: το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
 • Δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”) [άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ)]: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν συντρέχει ένας από τους λόγους που προβλέπονται ρητώς από το εν λόγω άρθρο, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η μη ύπαρξη πλέον της ανάγκης επεξεργασίας σε σχέση με τους σκοπούς, η ανάκληση της συγκατάθεσης στην οποία βασίζεται η επεξεργασία, η εναντίωση στην επεξεργασία σε περίπτωση που αυτή βασίζεται σε κάποιο μη υπερισχύον έννομο συμφέρον, η παράνομη επεξεργασία των δεδομένων, η διαγραφή λόγω νόμιμων υποχρεώσεων, τα δεδομένα ανηλίκων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Κανονισμού
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας [άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ)]: στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18, μεταξύ των οποίων και η παράνομη επεξεργασία, η αμφισβήτηση της ακρίβειας των δεδομένων, η εναντίωση του υποκειμένου των δεδομένων και η μη ύπαρξη πλέον της ανάγκης επεξεργασίας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τα δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων πρέπει να υφίστανται επεξεργασία μόνο για την αποθήκευση, με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης του ίδιου και στις υπόλοιπες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητώς στο εν λόγω άρθρο
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων [άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ)]: Το υποκείμενο των δεδομένων, στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση και στη σύμβαση και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, θα μπορεί να ζητήσει να λάβει τα  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και έχει το δικαίωμα να τα διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Δικαίωμα εναντίωσης [άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ)]: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται σε κάποιο μη υπερισχύον έννομο συμφέρον ή πραγματοποιείται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων [άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ)]: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (για παράδειγμα αυτή που πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα ή προγράμματα πληροφορικής).

Η παραπάνω περιγραφή δεν αντικαθιστά το κείμενο των άρθρων που μνημονεύονται σε αυτήν, τα οποία παρατίθενται αυτούσια στην παρούσα δήλωση και στα οποία για λόγους πληρότητας παραπέμπουμε:Νομοθετικές παραπομπές για τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Το υποκείμενο των δεδομένων, εάν θεωρήσει ότι έχουν θιγεί τα δικαιώματά του, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Εποπτική Αρχή για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με τους τρόπους που υποδεικνύονται από την ίδια την Αρχή στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

Garante Privacy.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, τα οποία προβλέπονται από την Εποπτική Αρχή, παραπέμπουμε στην ενότητα: Νομοθετικές παραπομπές για τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.

Τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις

Η παρούσα δήλωση αναφέρει την ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησής στην αρχή.

Επίσης, η IVM Chemicals srl θα μπορεί ενδεχομένως να επιφέρει τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις στην πολιτική απορρήτου και λόγω τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων ή/και συμπληρώσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Νομοθετικές παραπομπές σχετικά με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Άρθρο 15

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων

 1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες πληροφορίες:
  1. τους σκοπούς της επεξεργασίας
  2. τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  3. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
  4. εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα;
  5. την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία
  6. το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
  7. όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους
  8. την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.
 2. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 σχετικά με τη διαβίβαση.
 3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως.
 4. Το δικαίωμα να λαμβάνεται αντίγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Άρθρο 16

Δικαίωμα διόρθωσης

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Άρθρο 17

Δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”)

 1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:
  1. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία
  2. το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
  3. το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2,
  4. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα
  5. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,
  6. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.
 2. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 1 να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη:
  1. για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση
  2. για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας
  3. για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ), καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3,
  4. για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή
  5. για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Άρθρο 18

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

 1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
  1. η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  2. η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,
  3. ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
  4. το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, εναναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.
 2. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.
 3. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

Άρθρο 19

Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

Άρθρο 20

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

 1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν:
  1. η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και
  2. η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 2. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 3. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 4. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Άρθρο 21

Δικαίωμα εναντίωσης

 1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 2. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.
 3. Όταν τα υποκείμενα των δεδομένων αντιτίθενται στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.
 4.  Το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, το δικαίωμα που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 επισημαίνεται ρητώς στο υποκείμενο των δεδομένων και περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
 5. Στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.
 6. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς κατά το άρθρο 89 παράγραφος 1, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Άρθρο 22

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

 1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η απόφαση:
  1. είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων,
  2. επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή
  3. βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και γ), ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.
 2. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν βασίζονται στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, εκτός αν ισχύει το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή ζ) και αν υφίστανται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.