Προϊόντα συμβατά με το UNI EN 13501-1 Ευρώπη

Βραδύκαυστα βερνίκια νερού και διαλυτικού που προορίζονται για κύκλους βαφής σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ταξινόμηση των προϊόντων και των δομικών στοιχείων UNI EN 13501-1. Επιβραδύνουν την ταχύτητα διάδοσης της φλόγας, μειώνουν την εκπομπή καπνών και διευκολύνουν την εξαφάνιση της φωτιάς. Οι κύκλοι επιβράδυνσης πυρκαγιάς που δοκιμάστηκαν σύμφωνα με αυτό το πρότυπο έχουν αποκτήσει εξαιρετικές τιμές.

Download:
CERT-HSA646x-SerieGloss_Walls-Ceilings
CERT-HSA6464_Flooring
CERT-HSA6464_Walls-Ceilings
CERT-LUA43x-SerieGloss_Walls-Ceilings