Η Δέσμευση μας για το Περιβάλλον

Ο Όμιλος IVM ανέκαθεν δεσμεύτηκε να αναπτύξει τις δραστηριότητές του με συνεχή προσοχή στη βελτίωση της ασφάλειας, της υγείας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών του. Η Διοίκηση και όλοι οι Συνεργάτες γνωρίζουν αυτήν τη δέσμευση.

Συγκεκριμένα:

  • αξιολογεί προσεκτικά τον πραγματικό ή δυνητικό αντίκτυπο που ενδέχεται να έχουν όλες οι παραγωγικές και εμπορικές της δραστηριότητες για την  ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, των πελατών της, του κοινού και του περιβάλλοντος γενικά, καθορίζοντας μοντέλα συμπεριφοράς και χρησιμοποιώντας βιομηχανικές πρακτικές που μπορεί να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο κίνδυνο
  • καθιστά διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται σε πτυχές της ασφάλειας, της υγείας και του περιβάλλοντος και συνεργάζεται ενεργά με όλες τις αρχές και τους αρμόδιους φορείς για τον καθορισμό και την ανάπτυξη μέτρων που βελτιώνουν την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος
  • στους Πελάτες της, παρέχοντας συμβουλές σχετικά με τη χρήση, τη μεταφορά και τη διάθεση των προϊόντων και των καταλοίπων τους με σεβασμό στην ασφάλεια, στην υγεία και το περιβάλλον.

 

Το εργοστάσιο στην Parona, όπου κατασκευάζονται τα προϊόντα Milesi, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να εγγυηθεί πρότυπα παραγωγής μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο σύμφωνα με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η παραγωγή πραγματοποιείται χωρίς την απελευθέρωση ρυπογόνων εκπομπών στην ατμόσφαιρα: όλες οι διαδικασίες, αμέσως μετά την άφιξη των πρώτων υλών, διαχειρίζονται σε κλειστό κύκλο. Στην τελική φάση συσκευασίας, όλος ο αέρας που προέρχεται από τη διαδικασία έκχυσης του προϊόντος στη συσκευασία συλλαμβάνεται και “καθαρίζεται” με ένα εξελιγμένο κρυογονικό σύστημα και στη συνέχεια απελευθερώνεται στο περιβάλλον εντελώς απαλλαγμένο από πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC).

Η ακραία αυτοματοποίηση των συστημάτων ελαχιστοποιεί την επαφή ατόμων με βιομηχανικές συσκευές και εξοπλισμό, μειώνοντας έτσι σημαντικά την έκθεσή τους σε πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.