Nasze Zaangażowanie na rzecz Środowiska naturalnego

 

Grupa IVM  zawsze rozwijała swoją działalność zwracając stałą uwagę  na poprawę bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska oraz zmniejszenie wpływu swoich procesów, produktów i proponowanych technologii na środowisko. Zarząd i wszyscy współpracownicy Grupy są świadomi tego zobowiązania.

W szczególności Grupa podejmuje następujące działania:

  • dokładnie ocenia rzeczywisty lub potencjalny wpływ, jaki cała jej działalność produkcyjna i handlowa może mieć na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, klientów, społeczeństwa oraz ogólnie – środowiska. Tak definiując modele zachowań i dostosowując praktyki przemysłowe, by maksymalnie zmniejszyć ryzyko.
  • udostępnia wszystkie informacje dotyczące aspektów bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska oraz aktywnie współpracuje ze wszystkimi władzami i uprawnionymi organami w celu określenia i opracowania środków poprawiających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia i środowiska.
  • W stosunku zaś do klientów:  doradza w zakresie użytkowania, transportu i utylizacji produktów i ich pozostałości z poszanowaniem bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska

 

Fabryka  w Paronie, gdzie wytwarzane są produkty Milesi, została zaprojektowana i zbudowana tak, aby zapewnić standardy produkcji jedne z najwyższych na świecie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Produkcja odbywa się bez emisji zanieczyszczeń do atmosfery: wszystkie procesy, od momentu przybycia surowców, przeprowadzane są w cyklu zamkniętym; w końcowej fazie pakowania całe powietrze powstałe w procesie nalewania produktu do opakowania jest wychwytywane i “oczyszczane” przez zaawansowany system kriogeniczny, a następnie uwalniane do środowiska całkowicie pozbawione lotnych związków organicznych (LZO).

Ekstremalna automatyzacja zakładu minimalizuje kontakt ludzi z instalacjami i urządzeniami przemysłowymi, tym samym znacznie zmniejszając ich narażenie na ewentualne wypadki.